Informasjon om DAB

Digital Audio Broadcasting forkortes til DAB og er en teknisk standard for digital lydkringkasting. DAB er radio kringkastet ved hjelp av digital teknikk, i motsetning til FM som er en analog teknikk. Både DAB og FM bygger på bakkebaserte sendinger, hvor man utnytter radiobølger utsendt fra sendermaster på bakken for å distribuere radiosignalene.

Publisert 17.04.2014

Med DAB digitalradio kringkastes flere digitale lydkanaler og datatjenester over samme frekvensblokk. Alle kanalene og tjenestene multiplekses (blandes) sammen til et multipleks (forkortes til mux), også kalt ensemble. Multiplekset representerer en datastrøm som distribueres til senderstasjonene i nettet for å bli modulert og distribuert i en frekvensblokk. Frekvensblokken blir videresendt til lytternes DAB-mottakere, som rekonstruerer ("pakker ut") signalet.

Et multipleks har en brutto datakapasitet på ca. 2,3 Mbit/s. En stor del av denne kapasiteten benyttes til å sørge for at signalet blir robust og kan mottas uten støy. Etter denne feilbeskyttelsen er det netto 1 152 kbit/s tilgjengelig kapasitet som kan fordeles mellom de aktuelle kringkasterne i henhold til behov og regulering. Det kan i prinsippet opprettes så mange multipleks det er behov for i samme område, men frekvenskapasiteten og markedets etterspørsel setter naturlige skranker for utbyggingen.

Hvor mange radiokanaler og andre tjenester som får plass i et multipleks, beror på hvilken lydkvalitet man velger å benytte. Program som inneholder musikk, krever en større del av kapasiteten enn en nyhetssending bestående av kun tale. Klassisk musikk krever ekstra mye kapasitet på grunn av detaljrikdommen i lydbildet og høye krav til dynamikk. Hvor mange kanaler ett og samme multipleks kan romme, varierer dermed i forhold til hva slags kanaler som skal overføres.

Som teknologi er DAB under stadig videreutvikling. Eksempelvis finnes både DAB+, som kan benyttes til å sende lydkringkasting, men med en bedre komprimeringsmetode en vanlig DAB, og DMB (Digital Multimedia Broadcasting). DMB er en tilleggsspesifikasjon til DAB som muliggjør overføring av tv-signaler og andre datatjenester til mobile og håndholdte mottakere. DMB-teknologien kan benytte det eksisterende DAB-fundamentet uten noen endring i selve sendernettet.


DAB i Norge i dag


Utbyggingen av DAB-nettene er i Norge aktørstyrt.

Det er for tiden to DAB-nett under utbygging; et riksnett og et regionnett. Disse kalles gjerne Riksblokka og Regionblokka. Det foreligger utbyggingsplaner som innebærer at Riksblokka vil ha en befolkningsdekning på 90 prosent innen 2014 og at Regionblokka vil nå 99,5 prosent befolkningsdekning innen 2015.

Det er også åpnet for prøvedrift i Lokalradioblokka i perioden frem til 2017.

NRK disponerer hele Regionblokka, mens sendekapasiteten i Riksblokka er delt mellom NRK og ulike kommersielle kringkastere. I tillegg er sendinger fra enkelte lokalradioer tilgjengelig i Oslo gjennom et midlertidig DAB-nett i Oslo sentrum. Det er foreløpig ingen innholdstilbud i Lokalradioblokka.


Stortingsmelding med forslag om slukkedato for FM


Kulturdepartementet fremmet i februar 2011 en stortingsmelding om digitalisering av radiomediet i Norge. Meldingen ble behandlet i Stortinget 19. mai 2011.

Stortingsmelding nr. 8 (2010-11) og Innst. 329 S (2010-2011) er tilgjengelig her

Under behandlingen av stortingsmeldingen ble det avklart en rekke forhold som er av betydning for den videre DAB-utbyggingen i landet. Blant annet ble det vedtatt å gjennomføre en avvikling av FM-nettet i 2017 for alle andre aktører enn de mindre lokalradiokonsesjonærene. En rekke vilkår må være oppfylt før slik FM-slukking kan skje.

Nærmere informasjon om de beslutninger som er fattet


Utbredelsen av DAB på verdensbasis


På nettsidene til interesseorganisasjonen WorldDMB Forum gis det en oversikt over utbredelsen av DAB/DAB+/DMB på verdensbasis. Informasjonen oppdateres av aktører i de ulike landene. Medietilsynet er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettsidene.

Det gis også en kort oversikt over digitalradioutviklingen i enkelte land i stortingsmeldingen om digitalisering av radiomediet.

 

Forskjeller mellom DAB- og FM-radioer

 

Ved bytte fra FM til DAB vil mange oppleve en renere lyd med færre forstyrrelser. DAB gjør det også mulig å overføre ekstra informasjon til lytteren – mange får opp kanalens navn, programledere og hvilken melodi som spilles.

 

Av radio.no29. september 2013

En grunnleggende forskjell mellom DAB- og FM-radioer er at DAB opererer digitalt, mens FM er såkalt analog teknologi.

 

Enkel innstilling

Alle DAB-radioer, selv de rimeligste, søker opp radiokanalene automatisk i det man slår den på første gang. Ved kun å trykke på-knappen har man altså stilt inn et tyvetalls kanaler, som alle ligger klare i radioens kanalliste. FM-radioer har ulike måter å fungere på, men nesten ingen har denne enkelheten.

 

Enkelt kanalvalg

Fordi alle kanaler legges automatisk inn i kanallisten, er det bare å “rulle” seg gjennom listen i jakten på en bestemt radiokanal. Alle kanaler kommer frem med navn, og ikke et frekvenstall som ofte er tilfellet for en FM-radio.

 

Flere kanaler å velge blant

På en DAB-radio finnes det flere kanaler enn på FM. Hvor stor forskjellen mellom DAB og FM er, avhenger av hvor i landet du befinner deg. Det er per juni 2013 20 riksdekkende kanaler på DAB, og eventuelle lokale DAB-kanaler kommer i tillegg. Et så omfattende utbud av norske kanaler finnes ingen steder på FM.

 

Mer informasjon

DAB gjør det mulig å overføre ekstra informasjon til lytteren. Fordi DAB-radioer har skjerm tillater den bruk av tekst. Der vises kanalens navn, hvilken melodi og artist som spilles, neste sang, programmets navn med mer. Noen få programmer har ennå ikke begynt å benytte dette. Visse DAB-radioer har fargeskjerm som åpner for muligheter til å sende bilder sammen med lyden, for eksempel kanallogo, bilde av programvert og gjester, vær- og trafikkinfo med mer. De fleste kanaler på DAB i Norge benytter dette, om enn i varierende grad.

 

Klar, støyfri lyd

Ved bytte fra FM til DAB vil mange oppleve en renere lyd med færre forstyrrelser. En DAB-radio bearbeider mottatte signaler digitalt før de spilles i høyttaleren. Eventuelle problemer med mottaket kan repareres, og svake signaler fra flere ulike sendere kan settes sammen til en enkelt komplett signalstrøm. Denne bearbeidingen gjøres ikke i en FM-radio. Godt FM-mottak er avhengig av sterke signaler fra en enkelt sender, da flere sendere ikke kan “samarbeide” på samme måte som for DAB.

 

Bedre i bil

En DAB-radio vil gi bilførere, og andre som hører radio i bevegelse, en vesentlig mer stabil lyd enn en FM-radio – og dermed en bedre lytteopplevelse. Også kanalmangfoldet langs norske veier er betydelig større på DAB enn på FM. Det skal også bygges DAB i flere tuneller. Tuneller som har FM-dekning skal få DAB-dekning. På DAB sendes alle radiokanaler også i tuneller, mens på FM er kanalutvalget i tuneller begrenset.

 

Tips ved bruk av DAB-radio

For å sikre at du til enhver tid har alle tilgjengelige kanaler på din DAB-radio er det nyttig å la radioen søke opp kanalene pånytt en gang iblant. For radioen tar dette normalt bare noen sekunder. Hører du om en ny kanal på DAB, og lurer på om du kan få den inn, gjør et nytt kanalsøk. Er du innen rekkevidde for den nye kanalen, vil den dukke opp i kanallisten din. Konkrete tips til hvordan kanalsøket gjøre